Ngoại khóa "Hành trình trải nghiệm sinh viên tập sự tại đại học Tôn Đức Thắng"