Công văn 888 v/v kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố đến hết ngày 05/04/2020